M1, M20, M40: quarant'anni di scrittura professionale Olivetti